Svarbi informacija klientams

Siekdamas teikti šiuolaikiškas paslaugas ir nuolat gerinti aptarnavimo kokybę, AB DNB bankas nuosekliai vykdo technologijų tobulinimo darbus ir atnaujina banko informacinę sistemą, kuria teikiamos paslaugos bei valdomi verslo procesai.

Įdiegus naujus techninius sprendimus, numatoma, kad keisis kai kurių paslaugų teikimo taisyklės ir mokėjimo paslaugų sąlygos privatiems klientams. Šie pokyčiai įsigalios tik atnaujinus banko informacinę sistemą antroje šių metų pusėje, t.y. ne anksčiau kaip po 60 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo, po atskiro pranešimo el.paštu, banko tinklalapyje www.dnb.lt bei DNB banke internete.

Kviečiame jau dabar susipažinti su numatomais pasikeitimais:PASLAUGŲ TEIKIMO BENDROSIOS TAISYKLĖS Nuo 2012 m. rugpjūčio 18 d. AB DNB bankas keičia Paslaugų teikimo bendrąsias taisykles, su kuriomis galite susipažinti čia.

Naujos redakcijos Paslaugų teikimo bendrosios taisyklės, nuo jų paskelbimo dienos, galioja klientams, kurie po šių taisyklių paskelbimo pirmą kartą kreipsis į banką dėl paslaugų suteikimo, o klientams kurie naudojosi banko paslaugomis iki šių taisyklių paskelbimo, pradės galioti po 60 dienų nuo paskelbimo momento.MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Nuo 2012 m. rugpjūčio 18 d. AB DNB bankas keičia Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas, su kuriomis galite susipažinti čia.

Naujos redakcijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, nuo jų paskelbimo dienos, galioja klientams, kurie po šių sąlygų paskelbimo pirmą kartą kreipsis į banką dėl paslaugų suteikimo, o klientams kurie naudojosi banko paslaugomis iki šių sąlygų paskelbimo, pradės galioti po 60 dienų nuo paskelbimo momento.SĄSKAITOS

 • Klientų sąskaitų išrašai bus išsamesni ir aiškesni. Klientas galės užsisakyti ne tik mokėjimo kortelių, tačiau visų turimų sąskaitų išrašus bei gauti juos paštu (per AB „Lietuvos paštas“).
 • Viršijus sąskaitos likutį (pvz. viršijus pagal atskirą sutartį suteiktą kredito limitą) klientas įgyja prievolę viršytą sumą padengti, o bankas – teisę nurašyti reikiamą padengimui sumą nuo kitų kliento sąskaitų.
 • Klientui pageidaujant, banko sąskaitas bus galima uždaryti, jei jų nebereikės kliento inicijuotoms paslaugoms teikti ar operacijoms vykdyti (pavyzdžiui, išmokėti terminuotojo indėlio palūkanas, aptarnauti paskolas ir pan.).

KORTELĖS

 • Mokėjimo kortelė yra vienas iš įrankių sąskaitai valdyti. Todėl pasibaigus mokėjimo kortelės galiojimo laikui, sąskaitą , kuri buvo valdoma mokėjimo kortele, bus galima naudoti ir toliau. Šiai mokėjimo sąskaitai bus taikomi banko kainyne numatyti sąskaitų įkainiai. 
 • Keičiasi lėšų įskaitymo į mokėjimo kortele valdomą sąskaitą tvarka. Jeigu į sąskaitą bus pervestos lėšos kita valiuta nei klientas pasirinko išduodant kortelę, norėdamas kortele valdyti pervestas lėšas, klientas turės jas konvertuoti į kortelės valiutą. Lėšas galima konvertuoti kaip ir iki šiol DNB banke internete arba artimiausiame klientų aptarnavimo padalinyje.

BŪSTO IR PRIVATUS KREDITAS

 • Palankesnė klientams kredito palūkanų skaičiavimo tvarka: palūkanos už panaudotą kreditą bus skaičiuojamos pagal konkrečių metų dienų skaičių. Šiuo metu palūkanos skaičiuojamos vertinant, kad metuose yra 360 dienų. Nauja sutarties punkto redakcija
 • ATNAUJINTA INFORMACIJA (2012 08 28): Keičiamas įmokų už kreditą nurašymo nuo sąskaitos laikas. Įmokos už kreditą bus nuskaičiuojamos mokėjimo dienos pradžioje, todėl lėšos kredito įmokai sumokėti turi būti kredito aptarnavimo sąskaitoje iki dienos, einančios prieš mokėjimo dieną, pabaigos. Jeigu mokėjimo dienos pradžioje Kredito gavėjo sąskaitoje nėra pakankamo lėšų likučio Įmokai padengti, bankas rezervuoja įmokos dengimui trūkstamą lėšų sumą kitose kredito gavėjo sąskaitose banke, apribodamas kredito gavėjo teisę mokėjimo dieną disponuoti šia lėšų suma. Nauja sutarties punkto redakcija
 • Kreditavimo sutartyje nustatytam mokėjimo terminui sutapus su oficialia švente ar banko ne darbo diena, kredito termino pabaigos diena bus laikoma kita po banko ne darbo ar oficialios šventės dienos einanti darbo diena. Ši nuostata galios palūkanų mokėjimui ir grąžintinai kredito daliai. Nauja sutarties punkto redakcija
 • Palūkanos skaičiuojamos už periodą nuo mokėjimo dienos iki mokėjimo dienos. Palūkanos priskaičiuotos už mokėjimo dieną sumokamos kartu su kito periodo įmoka.
  Paaiškinimas:
  Pasikeitus palūkanų skaičiavimo principui taip, kaip išdėstyta aukščiau, būsto kreditų, kurių grąžinimui taikomas linijinis kredito grąžinimo metodas, atveju pasikeis paskutinės įmokos dydis:
  – Pagal iki šiol galiojančią palūkanų skaičiavimo tvarką, mokėjimo dieną yra sumokamos palūkanos už praėjusį mėnesį, t.y. už laikotarpį nuo praėjusio mėnesio pirmos dienos iki paskutinio to mėnesio dienos.
  – Pirmą mėnesį perėjus prie naujos palūkanų skaičiavimo tvarkos, kai mokėjimo dieną mokamos palūkanos priskaičiuotos už laikotarpį nuo praėjusios mokėjimo dienos iki esamos mokėjimo dienos, susidaro laikotarpis, už kurį priskaičiuotos palūkanos nebuvo sumokėtos praėjusiu mokėjimu ir nepatenka į esamą mokėjimą. Tai yra laikotarpis nuo praėjusio mėnesio pirmos dienos iki praėjusio mėnesio mokėjimo dienos.
  – Siekiant išvengti mokėjimo už ilgesnį laikotarpį pirmą mėnesį po palūkanų skaičiavimo tvarkos pakeitimo, susidariusi nesumokėtų palūkanų dalis perkeliama į paskutinį mokėjimą pagal kreditavimo sutartį ir bus pridėta prie paskutinės įmokos.

  Nauja sutarties punkto redakcija.
 • Išankstinio kredito dalies grąžinimo atveju:

– mažinamos likusių Įmokų sumos, kredito grąžinimo grafiką keičiant jau nuo kitos įmokos, arba trumpinamas galutinis kredito grąžinimo terminas, kai anksčiau termino grąžinta kredito dalis įskaitoma padengiant tas kredito dalis, kurių sutartyje numatyti grąžinimo terminai yra vėliausi. Atnaujintame grafike nurodytas vėliausias įmokos terminas laikomas galutiniu kredito grąžinimo terminu (klientams, kurie išankstinius kredito grąžinimus jau yra atlikę, galutinis grąžinimo terminas bus nurodomas „Bankas internete“);

– palūkanos už laikotarpį nuo paskutinės mokėjimo dienos iki išankstinio kredito dalies grąžinimo dienos yra mokamos su kita įmoka.

– kredito grąžinimo grafikas yra keičiamas ne nuo artimiausio kalendorinio mėnesio, o nuo artimiausios mokėjimo dienos. Nauja sutarties punkto redakcija

 • Suvienodinamas mokėtinų sumų dengimo eiliškumas pagal sutartis, kai taikomas linijinis arba anuiteto kredito grąžinimo metodas. Kredito gavėjui pervedus mažesnę sumą nei reikia mokėtinoms sumos pagal sutartį padengti, mokėtinos sumos dengiamos tokia tvarka: 

  – delspinigiai;- padidintos palūkanos (taikoma tik linijinio kredito grąžinimo metodui);- palūkanos;- įsipareigojimo mokestis;- grąžinamas kreditas;
   – atlyginamos banko patirtos išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu. Nauja sutarties punkto redakcija
 • ATNAUJINTA INFORMACIJA (2012 08 28): Dėl aukščiau išvardintų pasikeitimų, susijusių su palūkanų skaičiavimu ir mokėjimu, galimi nežymūs kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko pasikeitimai. Su pasikeitusiu kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiku galėsite susipažinti DNB banke internete, taip pat kreipiantis į jus aptarnaujantį vadybininką.

GREITASIS VARTOJIMO KREDITAS

Palankesnė klientams palūkanų skaičiavimo tvarka: palūkanos už panaudotą kreditą bus skaičiuojamos pagal konkrečių metų dienų skaičių. Šiuo metu palūkanos skaičiuojamos vertinant, kad metuose yra 360 dienų. Nauja sutarties punkto redakcijaATNAUJINTA INFORMACIJA (2012 08 28): Keisis įmokų už kreditą nurašymo nuo sąskaitos laikas. Įmokos už kreditą bus nuskaičiuojamos mokėjimo dienos pradžioje, todėl lėšos kredito įmokai sumokėti turi būti kredito aptarnavimo sąskaitoje iki dienos, einančios prieš mokėjimo dieną, pabaigos. Jeigu mokėjimo dienos pradžioje Kredito gavėjo sąskaitoje nėra pakankamo lėšų likučio Įmokai padengti, bankas rezervuoja įmokos dengimui trūkstamą lėšų sumą kitose kredito gavėjo sąskaitose banke, apribodamas kredito gavėjo teisę mokėjimo dieną disponuoti šia lėšų suma.  Nauja sutarties punkto redakcijaKredito sutartyje nustatytam mokėjimo terminui sutapus su oficialia švente ar banko ne darbo diena, kredito termino pabaigos diena bus laikoma kita po banko ne darbo ar oficialios šventės dienos einanti darbo diena. Ši nuostata galios palūkanų mokėjimui ir grąžintinai kredito daliai. Nauja sutarties punkto redakcijaPalūkanos bus skaičiuojamos už periodą nuo mokėjimo dienos iki mokėjimo dienos. Palūkanos priskaičiuotos už mokėjimo dieną sumokamos kartu su kito periodo įmoka. Paaiškinimas:

Pasikeitus palūkanų skaičiavimo principui taip, kaip išdėstyta aukščiau, vartojimo kreditų, kurių grąžinimui taikomas linijinis kredito grąžinimo metodas, atveju pasikeis paskutinės įmokos dydis:

– Pagal iki šiol galiojančią palūkanų skaičiavimo tvarką, mokėjimo dieną yra sumokamos palūkanos už praėjusį mėnesį, t.y. už laikotarpį nuo praėjusio mėnesio pirmos dienos iki paskutinio to mėnesio dienos.

– Pirmą mėnesį perėjus prie naujos palūkanų skaičiavimo tvarkos, kai mokėjimo dieną mokamos palūkanos priskaičiuotos už laikotarpį nuo praėjusios mokėjimo dienos iki esamos mokėjimo dienos, susidaro laikotarpis, už kurį priskaičiuotos palūkanos nebuvo sumokėtos praėjusiu mokėjimu ir nepatenka į esamą mokėjimą. Tai yra laikotarpis nuo praėjusio mėnesio pirmos dienos iki praėjusio mėnesio mokėjimo dienos.

– Siekiant išvengti mokėjimo už ilgesnį laikotarpį pirmą mėnesį po palūkanų skaičiavimo tvarkos pakeitimo, susidariusi nesumokėtų palūkanų dalis perkeliama į paskutinį mokėjimą pagal kreditavimo sutartį ir bus pridėta prie paskutinės įmokos.

Išankstinio kredito dalies grąžinimo atveju:

– mažinamos likusių Įmokų sumos, kredito grąžinimo grafiką keičiant jau nuo kitos įmokos arba  trumpinamas galutinis kredito grąžinimo terminas, kai anksčiau termino grąžinta kredito dalis įskaitoma padengiant tas kredito dalis, kurių sutartyje numatyti grąžinimo terminai yra vėliausi. Atnaujintame grafike bus nurodytas vėliausias įmokos terminas laikomas galutiniu kredito grąžinimo terminu (klientams, kurie išankstinius kredito grąžinimus jau yra atlikę galutinis grąžinimo terminas bus nurodomas i-linijoje);

– palūkanos už laikotarpį nuo paskutinės mokėjimo dienos iki išankstinio kredito dalies grąžinimo dienos yra mokamos su kita įmoka. Nauja sutarties punkto redakcija

 Suvienodinamas mokėtinų sumų dengimo eiliškumas pagal sutartis, kai taikomas linijinis arba anuiteto kredito grąžinimo metodas. Kredito gavėjui pervedus mažesnę sumą nei reikia mokėtinoms sumos pagal sutartį padengti, mokėtinos sumos dengiamos tokia tvarka:
– delspinigiai (jeigu tokių yra);

 – palūkanos;

 – grąžinamas kreditas;

 – atlyginamos banko patirtos išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu. Nauja sutarties punkto redakcija ATNAUJINTA INFORMACIJA (2012 08 28): Dėl aukščiau išvardintų pasikeitimų, susijusių su palūkanų skaičiavimu ir mokėjimu, galimi nežymūs kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko pasikeitimai. Su pasikeitusiu kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiku galėsite susipažinti DNB banke internete, taip pat kreipiantis į jus aptarnaujantį vadybininką.

KREDITAS STUDENTAMS

 • Palankesnė klientams kredito palūkanų skaičiavimo tvarka: palūkanos už kreditą bus skaičiuojamos pagal konkrečių metų dienų skaičių. Šiuo metu palūkanos už skaičiuojamos vertinant, kad metuose yra 360 dienų. Nauja sutarties punkto redakcija
 • ATNAUJINTA INFORMACIJA (2012 08 28): Keisis įmokų už kreditą nurašymo nuo sąskaitos laikas. . Įmokos už kreditą bus nuskaičiuojamos mokėjimo dienos pradžioje, todėl lėšos kredito įmokai sumokėti turi būti kredito aptarnavimo sąskaitoje iki dienos, einančios prieš mokėjimo dieną, pabaigos. Jeigu mokėjimo dienos pradžioje kredito gavėjo sąskaitoje nėra pakankamo lėšų likučio Įmokai padengti, bankas rezervuoja įmokos dengimui trūkstamą lėšų sumą kitose kredito gavėjo sąskaitose banke, apribodamas kredito gavėjo teisę mokėjimo dieną disponuoti šia lėšų suma. Nauja sutarties punkto redakcija
 • Keisis įmokų už kreditą nurašymo nuo sąskaitos laikas. Jeigu mokėjimo dienos pradžioje kredito gavėjo sąskaitoje nėra pakankamo lėšų likučio Įmokai padengti, bankas rezervuoja įmokos dengimui trūkstamą lėšų sumą kitose kredito gavėjo sąskaitose banke, apribodamas kredito gavėjo teisę mokėjimo dieną disponuoti šia lėšų suma. Nauja sutarties punkto redakcija
 • Išankstinio kredito dalies grąžinimo atveju mažinamos likusių Įmokų sumos, o kredito grąžinimo grafikas keičiamas nuo artimiausios sekančios įmokos. Palūkanos už laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo dienos iki išankstinio kredito dalies grąžinimo dienos bus mokamos su kita Įmoka. Nauja sutarties punkto redakcijaPalūkanos skaičiuojamos už periodą nuo mokėjimo dienos iki mokėjimo dienos. Palūkanos priskaičiuotos už mokėjimo dieną sumokamos kartu su kito periodo įmoka. Paaiškinimas:Pasikeitus palūkanų skaičiavimo principui taip, kaip išdėstyta aukščiau, studentų kreditų, kuriems netaikomas palūkanų kompensavimas valstybės lėšomis, atveju pasikeis paskutinės įmokos dydis:- Pagal iki šiol galiojančią palūkanų skaičiavimo tvarką, mokėjimo dieną yra sumokamos palūkanos už praėjusį mėnesį, t.y. už laikotarpį nuo praėjusio mėnesio pirmos dienos iki paskutinio to mėnesio dienos.- Pirmą mėnesį perėjus prie naujos palūkanų skaičiavimo tvarkos, kai mokėjimo dieną mokamos palūkanos priskaičiuotos už laikotarpį nuo praėjusios mokėjimo dienos iki esamos mokėjimo dienos, susidaro laikotarpis, už kurį priskaičiuotos palūkanos nebuvo sumokėtos praėjusiu mokėjimu ir nepatenka į esamą mokėjimą. Tai yra laikotarpis nuo praėjusio mėnesio pirmos dienos iki praėjusio mėnesio mokėjimo dienos.- Siekiant išvengti mokėjimo už ilgesnį laikotarpį pirmą mėnesį po palūkanų skaičiavimo tvarkos pakeitimo, susidariusi nesumokėtų palūkanų dalis perkeliama į paskutinį mokėjimą pagal kreditavimo sutartį ir bus pridėta prie paskutinės įmokos. 
 • ATNAUJINTA INFORMACIJA (2012 08 28): Dėl aukščiau išvardintų pasikeitimų, susijusių su palūkanų skaičiavimu ir mokėjimu, galimi nežymūs kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko pasikeitimai. Su pasikeitusiu kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiku galėsite susipažinti DNB banke internete, taip pat kreipiantis į jus aptarnaujantį vadybininką 

KREDITO LIMITAS

 • Palankesnė klientams kredito limito palūkanų skaičiavimo tvarka: palūkanos už panaudotą kredito limitą bus skaičiuojamos pagal konkrečių metų dienų skaičių. Šiuo metu palūkanos skaičiuojamos vertinant, kad metuose yra 360 dienų. Nauja sutarties punkto redakcija
 • Kredito limito suteikimo sutartyje nustatytam mokėjimo terminui sutapus su oficialia švente ar banko ne darbo dienai, kredito termino pabaigos diena bus laikoma kita po banko ne darbo ar oficialios šventės dienos einanti darbo diena. Ši nuostata bus taikoma tais atvejais, kai palūkanų mokėjimo ir grąžintinos kredito dalies grąžinimo terminai sueis oficialią šventės ar banko ne darbo dieną. Ši nuostata bus taikoma palūkanų mokėjimo ir grąžintinos kredito dalies mokėjimo terminų atžvilgiu. Nauja sutarties punkto redakcija
 • Keičiamas sąskaitų, nuo kurių nurašomos mokėtinos sumos, eiliškumas. Visų pirma, nurašomos lėšos nuo kredito limito sąskaitos. Nesant pakankamai lėšų joje, palūkanos ir/ar delspinigiai nurašomi nuo kitų kredito gavėjo einamųjų sąskaitų ir indėlių tiek litais, tiek užsienio valiuta. Pereinamuoju periodu, nepriklausomai nuo to, ar yra lėšų kredito gavėjo sąskaitose ir indėliuose banke tiek litais, tiek užsienio valiuta, bankas turi teisę nurašyti palūkanas ir/ar delspinigius didindamas panaudotą kredito limitą (-us) sąskaitoje (-se), tačiau jo neviršijant. Nauja sutarties punkto redakcija
 • Visiems kredito limito paslaugos vartotojams suvienodinami delspinigiai už laiku nesumokėtas palūkanas (0,05 proc. dydžio delspinigiai) bei palūkanų norma už laiku negrąžintą kredito dalį (18 proc.). Nauja sutarties punkto redakcija
 • Grąžintina panaudoto kredito limito dalis, kaip ir dabar, turės būti įnešta arba pervesta į Kredito gavėjo sąskaitą kiekvieną mėnesį iki atitinkamo mėnesio 16 (šešioliktos) dienos. Jeigu iki 16 dienos pabaigos kredito gavėjas į kredito limito sąskaitą grąžintinos dalies neperves, bankas rezervuos grąžintinos dalies dengimui trūkstamą lėšų sumą kitose Kredito gavėjo sąskaitose banke, apribodamas kredito gavėjo teisę mokėjimo dieną disponuoti šia lėšų suma. Nauja sutarties punkto redakcija
 •  Grąžintina panaudoto kredito limito dalis, kaip ir dabar, turės būti įnešta arba pervesta į Kredito gavėjo sąskaitą kiekvieną mėnesį iki atitinkamo mėnesio 16 (šešioliktos) dienos. Jeigu iki 16 dienos pabaigos kredito gavėjas į kredito limito sąskaitą grąžintinos dalies neperves, bankas rezervuos grąžintinos dalies dengimui trūkstamą lėšų sumą kitose Kredito gavėjo sąskaitose banke, apribodamas kredito gavėjo teisę mokėjimo dieną disponuoti šia lėšų suma. Nauja sutarties punkto redakcija

MOKĖJIMAI

Vietinis pinigų pervedimas

 • Komisinis atlyginimas bus nurašomas ta pačia valiuta, kuria įvykdyta mokėjimo operacija, jei klientas ir bankas nesusitaria kitaip. Jei mokėjimo operacija įvykdyta užsienio valiuta, bankas taikys tuo metu galiojantį valiutos keitimo pirkimo/pardavimo kursą ir pakeis sąskaitoje esančių lėšų valiutą į kainyne nurodytą valiutą.
 •  Jei lėšų mokėjimo operacijos valiuta mokėjimo sąskaitoje nepakaks komisiniam atlyginimui sumokėti, bankas komisinį atlyginimą išskaičiuos iš kitų kliento sąskaitų banke.

Tarptautinis pinigų pervedimas

 • Komisinis atlyginimas bus nurašomas ta pačia valiuta, kurią įvykdyta mokėjimo operacija, jei klientas ir bankas nesusitaria kitaip. Jei mokėjimo operacija atlikta užsienio valiuta, bankas taikys tuo metu galiojantį valiutos keitimo pirkimo/pardavimo kursą ir pakeis sąskaitoje esančių lėšų valiutą į kainyne nurodytą valiutą.
 • Jei lėšų mokėjimo operacijos valiuta mokėjimo sąskaitoje nepakaks komisiniam atlyginimui sumokėti, bankas komisinį atlyginimą išskaičiuos iš kitų kliento sąskaitų banke.
 • Mokėjimo nurodymas laikomas gautu banke jo gavimo dieną, jei mokėjimo nurodymas buvo gautas iki AB DNB banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyto laiko momento. Jei mokėjimo nurodymas gautas po sąlygose nurodyto laiko momento ar banko ne darbo dieną, laikoma, kad mokėjimo nurodymas yra gautas pirmą banko darbo dieną, einančią po mokėjimo nurodymo pateikimo bankui dienos. Bankas turės teisę nurašyti mokėjimo nurodymo sumą iš kliento mokėjimo sąskaitos mokėjimo nurodymo pateikimo bankui dieną arba artimiausią banko darbo dieną. Jei mokėjimo operacijos valiuta mokėjimo sąskaitoje nepakaks lėšų mokėjimui bankas turės atmesti priimtą mokėjimo nurodymą.

Pastovūs mokėjimai

 • Pastovūs mokėjimai banko viduje bus vykdomi ir savaitgaliais bei švenčių dienomis todėl gali keistis pastovių mokėjimų grafikai. Pastovaus mokėjimo pavedimai bus vykdomi mokėjimo dienos pradžioje, todėl sėkmingam jų įvykdymui svarbu, kad kliento sąskaitoje pakankamas lėšų likutis būtų sukauptas dieną prieš mokėjimą.

ATPIRKIMO (REPO) SANDORIAI

Nuo 2012 09 24 d. keičiasi atpirkimo (REPO) sandorių skaičiavimo metodika bei Atpirkimo paslaugų teikimo sąlygos fiziniams (sąlygas rasite čia) bei juridiniams (sąlygas rasite čia) asmenims

Į viršų